Valor numèric d’una expressió algebraica.

El valor numèric d’una expressió algebraica és el nombre que resulta de substituir les lletres pels nombres determinats i efectuar les operacions que estan indicades.

Exemple:
Calcula el valor numèric de l’expressió algebraica $ x^2 + 1 $ quan x pren el valor 2.

$ x^2 + 1 \xrightarrow[]{\hspace{0.5cm} x=2 \hspace{0.5cm}} 2^2+1=4+1=5 $wxMaxima code:
(%i1) p:x^2+1;
(%o1) $ x^2+1 $

(%i2) at(p, x=2);
(%o2) 5

Comments